Xinjiang UniversityContact Us

Contact Persons: Yu Hua Aliya Shao Pengbo

Address:666 Shengli Road, Urumqi, Xinjiang Uyghur

Autonomous Region, People’s Republic of China

Postcode:830046

E-mail:xjicec@sina.cn

Tel:+86-991-8586029

Fax:+86-991-8586029